Këtu do të gjeni renditjen e kandidatëve që konkurrojnë për kontrata pa afat

Kujdes: Lajmërimet do të bëhen sipas renditjes, në varësi të vendeve të punës që disponon DRAP Korçë. Fillimisht do të lajmërohen kandidatët për kontrata pa afat, nëse ka vend pune në atë ZVAP që konkurrojnë.

Kandidate per kontrata pa afat renditja sipas ZVAP

Këtu do të gjeni renditjen e kandidatëve që konkurrojnë për kontrata me afat, sqarimet e nevojshme janë dhënë në shpalljet e mëparshme

Kujdes: Lajmërimet do të bëhen sipas renditjes, në varësi të vendeve të punës që disponon DRAP Korçë. Fillimisht do të lajmërohen kandidatët për kontrata pa afat, nëse ka vend pune në atë ZVAP që konkurrojnë

Kandidate per kontrata me afat renditja sipas ZVAP