Këtu do të gjeni listën përfundimtare të kryerjeve të lëvizjeve paralele sipas kushteve të kreut 7 të udhëzimit nr 12 dt 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për Shqipërinë””

 

Levizje paralele te kryera 2022 shpallje