Per te gjithe kandidatet e interesuar te marrin pjese ne portalin “Mesues per Shqiperine” duhet te ndjekin hapat e percaktuara tek njoftimet bashkengjitur.

  • Pranimi i dosjeve do te behet nga data 20.05.2022 deri 03.06.2022.
  • Dosja duhet te permbaje te gjithe elementet e detyrueshem qe i gjeni ne njoftim, se bashku me kerkesen per konkurrim sipas shtojces 4 te Udhezimit nr 12 dt 10.06.2021 te cilen e printoni nga sistemi “mesuespershqiperine.al” pasi te keni aplikuar online.
  • Eshte i detyrueshem logimi ose krijimi i nje llogarie tek sistemi “mesuespershqiperine.al” per te vijuar me aplikimin online dhe printimin e kerkeses sipas shtojces 4
  • Kandidatet per mesues parashkollor duhet te dergojne dosjen per konkurrim tek ZVAP ku kane qendren e banimit, kandidatet e profileve te tjera e dergojne dosjen per konkurrin ne DRAP Korce. 
  • Per me teper ju referoni njoftimeve te meposhtme

NJOFTIM-MBI-PORTALIN-ne-faqen-e-DPAP

Shkresa-nr.-6971-për-procedurat-e-konkurrimit-të-mësueseve-në-portalin-Mësues-për-Shqipërinë-2022-dhe-shkresa-me-nr.15671-prot.-të-MAS.