Intervista Do te zhvillohet ne ambjentet e DRAP Korce, Rruga Dhimiter Denasi lagja 18 Korce

Data Ora e Intervistave me Goje