Shpallje Përfundimtare pas afatit të ankimimit për fituesit e fazës së dytë të konkurrimit për shërbim psikosocial, si dhe data, ora, vendi i zhvillimit të intervistës

Këtu do të gjeni listën përfundimtare të kandidatëve që do të japin intervistën e strukturuar me gojë. Intervista do të zhvillohet në datat 28 dhe 29 shtator 2022 sipas grafikut përfundimtar bashkëgjitur. Adresa ku do të zhvillohen intervistat është shkolla 9-vjeçare...

Kryerja e lëvizjeve paralele

Këtu do të gjeni listën përfundimtare të kryerjeve të lëvizjeve paralele sipas kushteve të kreut 7 të udhëzimit nr 12 dt 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit...