Në zbatim te shkresës  nr 4924 prot dt 16.09.2021 të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, lajmërohen të gjithë kandidatët për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit viti shkollor 2021-2022 se aplikimi nëpërmjet shërbimit elektronik E-Albania shtyhet deri në datë 30.09.2021.