Këtu do të gjeni listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për të vijuar në fazën e dytë të konkursit për punonjës shërbimi psikosocial.

Lista e shpallur është me numër karte identiteti ku janë fshehur tre shkronjat e mezit në mbrojtje të të dhënave personale.

Duke qënë numër unik, secili nga ju mund të verifikojë lehtësisht nëse ndodhet në listën e kandidatëve të kualifikuar ose jo.

Ata kandidatë që shikojnë tek emri i tyre shënimin “nuk ka përzgjedhur një zyrë” duhet të plotësojnë deklaratë se cilën zyrë vendore arsimore përzgjedhin.

Kandidatët e skualifikuar për mosplotësim kushtesh ose mangësi në dokumentacion kanë të drejtën e ankimimit deri datë 13.09.2022.

Do të trajtohen vetëm ankesat e nisura në rrugë zyrtare tek adresa email drapkorce@arsimi.gov.al

 

Shpallje kualifikuar

Shpallje skualifikuar